Xã Buôn Tría cơ bản hoàn thiện nhà văn hóa cộng đồng xã và nhà văn hóa cộng đồng buôn Buôn Tría

Đến nay, xã Buôn Tría đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí để về đích Nông thôn mới. Trong thời gian qua được sự quan tâm đầu tư nguồn vốn Trung ương, của tỉnh của huyện; xã Buôn Tría đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa buôn Buôn Tría và nhà văn hóa xã Buôn Tría với kinh phí  hơn 9 tỷ 828 triệu đồng. Đến nay, Cả hai nhà văn hóa này đã cơ bản hoàn thành hơn 90%, (gồm các hạng mục  Đền bù, giải phóng mặt bằng, kè đá chắn đất, đắp đất san lấp mặt bằng , xây dựng cổng, hàng rào bảo vệ nhà văn hóa, xây dựng nhà văn hóa  xã) chỉ còn hạng mục trang trí khánh tiết và sân nhà văn hóa chưa được đổ bê tông sẽ được triển khai thi công ngày sau kỳ nghỉ tết tân sửu năm 2021. Tuy nhiên do sai xót trong quá trình thiết kế bản vẽ nên cả nhà văn hóa xã Buôn Tría và nhà văn hóa của buôn Buôn Tría đều có tên là nhà văn hóa xã Buôn Tría.

Việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng không chỉ  giúp nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người dân trong xã. Từ đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống  ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 H Yur Je