UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống hạn hán trong mùa khô 2023 -2024

Thực hiện Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2023 – 2024. Để chủ động phòng, chống hạn hán, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của Nhân dân trong mùa khô năm 2023 – 2024 trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện triển khai một số nhiệm vụ sau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn huyện: Chủ trì, phôi hợp với các phòng ban, ngành, đơn vị liên quan; ƯBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước, tình hình trữ nước và vận hành hệ thống công trình thủy lợi để kịp thời chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống hạn đảm bảo sản xuất, chăn nuôi và phục vụ sinh hoạt của người dân; đồng thời tăng cường lực lượng cán bộ xuống địa bàn, cơ sở hướng dẫn sản xuất, kiểm tra đồng ruộng để nắm bắt tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng và tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng và dịch bệnh trên vật nuôi đảm bảo kịp thời, đạt hiệu quả cao. Hằng tuần, tổng hợp tình hình hạn hán trên địa bàn huyện báo cáo UBND huyện; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến hạn hán. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác phòng, chống hạn; xác định nhu cầu hỗ trợ; kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng, chống hạn.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, UBND các xã, thị trấn kịp thời tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống hạn trên địa bàn huyện theo qui định.

Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác chống hạn bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân trong huyện.

Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện: Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông về tình hình hạn hán, thiếu nước, các biện pháp chỉ đạo ứng phó đến các cấp chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn huyện để chủ động thực hiện.

UBND các xã, thị trấn Liên Sơn: tổ chức rà soát, đánh giá nguồn nước thực tế trên các hồ, đập, sông, suối nguồn nước ngầm của từng vùng, từng khu vực tại địa phương, khẩn trương xây dựng phương án phòng, chống hạn hán trong mùa khô 2023 – 2024, đặc biệt lưu ý đến biện pháp cấp nước sinh hoạt của người dân và cấp nước theo thứ tự ưu tiên: Nước phục vụ sinh hoạt, nước uống cho gia súc, nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

  • Chủ động điều tiết nước hợp lý; tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn nước hiện có, không để rò rỉ gây tổn thất; sử dụng nước tiết kiệm có hiệu quả. Tổ chức huy động các lực lượng lao động tại địa phương ra quân làm thủy lợi, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương để tạo nguồn nước đảm bảo dẫn nước tới ruộng, nhất là các tuyến kênh mương nội đồng cần kiểm tra thường xuyên để chống thất thoát nước.
  • Thực hiện nghiêm phương án chống hạn, đặt các trạm bơm dã chiến, chuẩn bị máy bơm, thiết bị và nhiên liệu sẵn sàng bơm chống hạn khi cần thiết. Xây dựng lịch điều nước cụ thể, phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt; tổ chức tưới luân phiên, tiết kiệm và theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước; chủ động xử lý kịp thời các tình huống phục vụ tốt yêu cầu của sản xuất và đời sống Nhân dân.
  • Có giải pháp đảm bảo nước cho sinh hoạt, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sịnh hoạt ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn quản lý.
  • Thường xuyên cập nhật thông tin về ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân trên địa bàn, tổng hợp báo cáo về UBND huyện {thông qua phòng Nông nghiệp và Phát triến nông thôn huyện) vào thứ 5 hằng tuần để có hướng chỉ đạo giải quyết và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Chi nhánh huyện Lắk – Cty TNHH MTV QLCT Thủy lợi tỉnh: Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết; thực hiện nghiêm phương án chống hạn, chủ động nạo vét kênh mương và các bể hút trạm bơm, đặt các trạm bơm dã chiến, chuẩn bị máy bơm, thiết bị và nhiên liệu sẵn sàng bơm chống hạn khi cần thiết. Xây dựng lịch điều nước cụ thể, phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt; tổ chức tưới luân phiên, tiết kiệm và theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước; chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Phối hợp với các địa phương xây dựng phương án chống hạn cho từng công trình, đẩy mạnh các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm để phòng tránh không để ra tình trạng khô hạn cục bộ, thiếu nước sinh hoạt, nước tưới cây trồng trong vụ đông xuân 2023-2024 ở các địa phương.

XT-BT