Tăng cường chăm sóc các loại cây trồng thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Trong 03 năm, từ năm 2021 đến năm 2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 05/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021 -2025, các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong, ngoài huyện đã huy động, kêu gọi từ nhiều nguồn lực khác nhau hỗ trợ các giống cây ăn quả cho người dân trên địa bàn các xã, thị trấn Liên Sơn với tổng số các giống cây ăn qụả trồng được là 317.000 cây. Một số cây ăn quả trồng trong năm 2021 – 2022 đã bắt đầu cho thu hoạch, cây trồng trong năm 2023 sinh trưởng và phát triển tốt; thời tiết trên địa bàn huyện hiện nay bước vào mùa khô, để đảm bảo cho các loại cây ăn quả sinh trưởng và phát triển tốt, cũng như việc thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/HU ngày 05/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sức lan trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn nông nghiệp phát triển nông thôn; UBND các xã, thị trấn Liên Sơn cần tập trung vào triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết trong thời gian tới:

Ủy ban nhân các xã, thị trấn Liên Sơn; Tăng cường công tác kiểm tra việc trồng và chăm sóc các loại cây được hỗ trợ. Chỉ đạo nhân viên khuyến nông xã, cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn hướng dẫn kỹ thuật cho người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng các loại đảm bảo sinh ừưởng phát triển tốt,… như làm cỏ, tưới nước, bón phân, phun thuốc cho cây,….

  • Tổng hợp nhu cầu của các hộ dân về tập huấn KHKT, hướng dẫn kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi thuộc lĩnh vực nông nghiệp gửi về UBND huyện (thông qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) để xem xét tổ chức triển khai thực hiện.

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, Trạm Khuyến nông huyện

  • Tăng cường cử cán bộ xuống địa bàn phụ trách kiểm tra, hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng. Kịp thời phát hiện sâu, bệnh hại trên cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh hại để đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Tổ chức các lớp tập huấn theo nhu cầu cho người dân trên địa bàn các xã, thị trấn về kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ và những nội dung khác liên quan đến nông nghiệp. Tập huấn kỹ thuật cho nhân viên khuyến nông xã, cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn; đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng khuyến nông xã, khuyến nông thôn, buôn hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và phòng bệnh các loại cây được hỗ trợ cho các hộ dân.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Tổ Tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật của huyện: chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, theo dõi, hướng dẫn, tập huấn theo nhu cầu của người dân khi cần thiết; triển khai, đôn đốc và tổng họp, báo cáo, tham mưu UBND huyện theo quy định.

Trong quá trình triểu khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND huyện (thông qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) đế xem xét chỉ đạo kịp thời.

                                                      XT-BT