UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022

Chiều 30/12, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Trong bối cảnh diễn biến tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, cơ hội và thách thức đan xen; tình hình dịch Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là những tháng đầu năm 2022; bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân đã thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất ước đạt 2709 tỷ đồng, đạt 100,33% KH; Tăng trưởng kinh tế đạt 7,50%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,3 triệu đồng/người/năm; Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 324 tỷ đồng , đạt 101,2% KH; doanh thu từ ngành thương mại, dịch vụ và du lịch ước đạt trên 1.223 tỷ đồng, đạt 102,8% KH; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 40.120 triệu đồng, đạt 165,17% KH tỉnh giao và đạt 112,89% KH huyện giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,87%; huyện đạt 134/190 tiêu chí nông thôn mới (tăng 8 tiêu chí so với năm 2021);…Văn hoá – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng – an ninh được đảm bảo giữ vững ổn định.

Hội nghị cũng đã thảo luận đóng góp ý, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2022, và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị đã giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách của huyện. Đồng thời phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2023 với 19 chỉ tiêu như: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%; Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 50.070 triệu đồng, trong đó: Thu thuế, phí và lệ phí đạt 22.000 triệu đồng; thu biện pháp tài chính đạt 28.070 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt trên 34 triệu đồng/người/năm; Đầu tư xây dựng cơ bản: Quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung và các Chương trình mục tiêu đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước;…

Để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu trên UBND huyện kêu gọi thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân trong huyện chủ động đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thi đua quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà uỷ ban nhân huyện đã đề ra./.

Văn Hoan