Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên năm 2020

Phòng giáo dục và đạo tạo huyện, vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức khai mạc các lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng.

Một số nội dung học tập, nghiên cứu đợt này gồm dự thảo các văn kiện tại Đại Hội XIII của Đảng; Những thành tựu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; Tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa nổi bật của tỉnh Đăk Lăk trong 6 tháng đầu năm 2020; Những vấn đề lịch sử Đảng bộ và một số nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2015; những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021;

Qua bồi dưỡng chính trị hè góp phần nâng cao nhận thức về lý luận, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành giáo dục kịp thời nắm bắt dư luận, thông tin  thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng của Ngành giáo dục & đào tạo và các văn kiện Đại hội của Đảng các cấp của huyện, từ đó đề ra chương trình hành động cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mình, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2020 – 2021 đã đề ra.

Được biết năm nay, phòng GD&ĐT huyện tổ chức 4 lớp bồi dưỡng chính trị hè  được chia làm 2 đợt; đợt I từ ngày 26 -27/09/2020; đợt II từ ngày 03-04/10/2020.

Xuân Thái