Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2020

Dự và chỉ đạo lễ bế giảng lớp học có đồng chí Lê Văn Hiền – UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Qua thời gian từ ngày 17 -25/9/2020, 74 học viên là đảng viên dự bị đến từ các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã  được học tập và rèn luyện, nâng cao kiến thức hiểu biết về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạnh Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nguyên tác tổ chức, hoạt động của Đảng ở cơ sở …. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và liên hệ thực tiễn. Kết quả có 74 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó loại Giỏi: 22 học viên; Khá: 34 h/v; Trung bình:18 học viên. Tại buổi bế giảng đ/c Lê Văn Hiền – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần học tập nghiên cứu của các học viên và đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của huyện. Đồng thời, yêu cầu các học viên cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cũng đã cấp giấy chứng nhận cho 74  học viên và khen thưởng 08 học viên tham gia học tập đầy đủ, chuyên cần và đạt thành tích cao trong quá trình học tập.

H Yur Je