Kỳ họp thứ 9, khoá XI, niên khóa 2016 – 2021 của HĐND xã Đăk Phơi

HĐND xã  Đăk Phơi, vừa tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp tổ đại biểu HĐND huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của HĐND  và UBND xã, báo cáo nêu rõ, trong năm 2019, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã ổn định và phát triển. Về sản xuất nông nghiệp trong năm, đã thực hiện gieo trồng được trên 2.415 ha cây trồng các loại, đạt 99% so với NQ HĐND xã đề ra, trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.309 tấn đạt 84,8% NQ HĐND xã đề ra. Tổng thu nhật bình quân đầu người ước đạt 19 triệu đồng/ người/ năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã được trên 473 triệu đồng đạt 167,46% KH. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên, sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế có chuyển biến rõ nét, tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất và tình thần của người dân ngày càng được nâng lên, công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ luôn hoàn thành đạt chỉ tiêu  trên giao.

Kết thúc kỳ họp HĐND xã đã thông qua các nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020, khoá XI, NK 2016 – 2021, Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách năm 2020 Nghị quyết về mục tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020 của địa phương./.

Xuân Thái