Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội nông dân ở cơ sở năm 2020

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vừa phối hợp với Hội nông dân huyện Lắk tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp cho hơn 100 học viên là chủ tịch, Phó chủ tịch hội nông dân các xã, thị trấn; chi hội trưởng, chi hội phó hội nông dân ở thôn buôn trên địa bàn huyện.

các học viên sẽ được hướng dẫn, nghiên cứu 5 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở nước Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam – tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam; Tổ chức hội nông dân Việt Nam ở cơ sở Hội; Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội và chuyên đề ngoại khóa về công tác giám sát của hội nông dân Việt Nam. Lớp học sẽ kêt thúc vào cuối tuần này.

H Yur Je