Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021

Dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng đảng của huyện ủy, ban giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và 72 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc huyện uỷ.

Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 09 ngày, các đảng viên mới sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM là nền tảng kim chỉ nam cho hành động của đảng và CM Việt nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển GD&ĐT, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế….cùng 2 chuyên đề bổ sung: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…..

Văn Thắng