Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 02 năm 2019

Sáng 11/12, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 02 năm 2019. Dự lễ khai giảng có các đồng chí đại diện BTC Huyện Ủy, Ban Tuyên giáo huyên Ủy và các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt này có 55 đồng chí đến từ các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian từ 11/12 –  19/12/2019, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoat động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCSVN. Ngoài ra các học viên còn được thông tin 02 chuyên đề bổ sung gồm: Tình hình thời sự, kinh tế – xã hội, những chủ trương, chính sách mới và Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng CSVN./.

Vy thủy