Huyện Lăk được cấp 89,64 tấn gạo cứu trợ giáp hạt đầu năm 2020

Theo quyết định số 514 Q/Đ –TTg ngày 14/4/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc xuất, cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Nông và Tỉnh Đắk Lắk để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020; theo đó tỉnh Đắk Lắk được phân bổ hỗ trợ 835.740 tấn gạo. Trong đó, Huyện Lắk được cấp 8.964 tấn gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt đầu năm 2020 cho 5.976 nhân khẩu. Các xã được nhận gạo nhiều nhất của Chính phủ đợt này gồm: xã Yang Tao được cấp 12.000 kg cho 800 nhân khẩu; xã Đắk Phơi được cấp 11. 070 kg cho 738 nhân khẩu; xã Đắk Nuê được cấp 10.005 kg cho 667 nhân khẩu; xã Đắk Liêng được cấp 9.000 kg gạo cho 600 nhân khẩu….

Để thực hiện việc cấp phát gạo theo đúng chủ trương của Chính phủ, các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách hộ gia đình, số người trong hộ gia đình thiếu đói; bình xét, xét duyệt; việc vận chuyển, cấp phát đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng định mức 15 kg gạo/người. UBND huyện Lắk đề nghị các địa phương hoàn thành công tác cấp gạo trước ngày 29/4/2020 để kịp thời cứu đói cho người dân trong thời gian giáp hạt năm 2020.

 H Yur Je