Huyện lăk đạt 95/190 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 huyện Lăk có 01 xã đạt chuẩn NTM và 09 xã còn lại đạt 12 tiêu chí trở lên. Sau 10 năm triển khai thực hiện, tuy vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng NTM đối với một huyện thuần nông song bộ mặt nông thôn huyện Lăk đã có những chuyển biến rõ nét.

Trong những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, các cơ quan, ban ngành, BCĐ Xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở, sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể – chính trị, sự đồng thuận lớn từ các tầng lớp nhân dân trong huyện. Sau 10 năm thực hiện Huyện Lắk đã huy động hơn 1991 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM; trong đó, nguồn vốn trực tiếp từ Trung ương, tỉnh hỗ trợ hơn 110 tỷ 700 triệu  đồng, nguồn vốn lồng ghép, các chương trình khác gần 505 tỷ đồng, Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển sản xuất 1375 tỷ đồng; nguồn vốn đóng góp của người dân đạt 2 tỷ 500 triệu đồng.

Từ kết quả huy động nguồn lực trên cho thấy, tuy còn nhiều khó khăn nhưng ngoài ngân sách Nhà nước đã tập trung cho nông nghiệp, nông thôn. Các xã vận động khá tốt nguồn lực của dân và các nguồn lực khác để thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM ở địa phương mình.

Bằng nhiều nguồn vốn huy động, đến nay huyện Lăk đã đầu tư bê tông hóa, nhựa hóa 126 Km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; đầu tư kiên cố hóa được 27,582 Km kênh mương; thu nhập bình quân đạt 25,68 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ sử dụng điện đạt 98%; toàn huyện đã có 11 trường đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên là 34.231 lao động chiếm 94,5%, hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89%. Hiện toàn huyện đạt được 95/190 tiêu chí, chiếm 50%, tăng 75 tiêu chí so với năm 2011(chiếm 57,14%)./.

Vy Thủy