Họp ban chỉ đạo Cải cách hành chính quý I năm 2021

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) huyện vừa tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện CCHC quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II, tập trung chuẩn bị cho Hội nghị chuyên đề CCHC huyện dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2021. Đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ CCHC huyện chủ trì cuộc họp.

Trong quý I, các cơ quan, đơn vị của của huyện tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh và của huyện về CCHC; hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về lĩnh vực quản lý nhà nước theo thẩm quyền của địa phương. Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện tại trên địa bàn huyện thực hiện 372 thủ tục hành chính trong đó cấp huyện 200 thủ tục, cấp xã 125 thủ tục. 100% thủ tục hành chính được cung cấp mức độ 2,3,4 trên cổng thông tin điện tử của huyện và hệ thống Dịch vụ hành chính công của tỉnh. Công tác cập nhật, công khai thủ tich hành chính do UBND tỉnh công bố tại bộ phận một cửa được quan tâm thường xuyên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chỉ thị 18, 08 của Chủ tịch UBND tỉnh và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.  Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: đối với UBND huyện từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 193 hồ sơ, giải quyết 193 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Đối với UBND các xã tiếp nhận và xử lý 3.136 hồ sở, trong đó 3.135 hồ sơ đã giải quyết, 01 hồ sơ trong thời hạn chuyển kỳ sau giải quyết. Đối với việc áp dụng Hệ thống một cửa liên thông ( hệ thống iGate)  có 307/3.329 hồ sơ được cập nhật trên hệ thống Igate, việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống iGate chưa đảm bảo theo yêu cầu…

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung: Công tác phối hợp trong thực hiện CCHC giữa các cơ quan, đơn vị; giải pháp khắc phục chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị có thứ hạng thấp và của huyện so với toàn tỉnh; rà soát thực trạng CNTT của các cơ quan, đơn vị để thống nhất trong quản lý điều hành; tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy; đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao hiệu quả công tác của bộ phận một cửa….

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC quý I và thường xuyên báo cáo về cơ quan thường trực; tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác CCHC; triển khai các giải pháp thăng hạng các chỉ số CCHC; xây dựng chính quyền điện tử…

Vy Thuỷ – Văn Hoan