Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản về triển khai hệ thống thông tin báo cáo chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá lại quá trình thực hiện Nghị định số 09/2019- NĐ- CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đ/c Mai Tiến Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại Huyện Lắk có Đ/c Tô Văn Dũng – phó chủ tịch UBND Huyện Lắk và lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đến nay 95/95 đơn vị, bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia. Về triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia đã có 9/22 bộ, cơ quan và 63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 5/2/2020 đã có hơn 41.594 tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hơn 12,7 triệu lượt truy cập; hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Các thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, ngành, địa phương đã đáp ứng được yêu cầu về thẩm quyền, hình thức văn bản theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP…

Kết luận hội nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng – UV TW Đảng mong muốn trong năm 2020 các bộ, địa phương sẽ thực hiện gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp đảm bảo 100% theo Nghị quyết Chính phủ đã đề ra.

 H Yur Je