Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

Sáng ngày 31/12, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020. Tại hội nghị các đại biểu đã được thông qua báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và kết quả hoạt động của các cơ quan thành viên năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; thông báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh  năm 2019 và nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020. Theo đó năm 2019 tổng sản phẩm xã hội toàn huyện đạt 2.254 tỷ đồng, bằng 99,64% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng đạt 28.166 ha, đạt 102,86% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt 49,368 tỷ đồng, bằng 145,84% Nghị quyết, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28,16 triệu đồng/người/năm.

Hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, phát thanh- truyền hình xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội ngày càng được quan tâm; công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo; về thực hiện chương trình xây dựng NTM đã được các cấp ủy đảng,  chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện, đến nay, toàn huyện đạt 100/190 tiêu chí.

Hội nghị cũng đã triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc UBND được thụ hưởng, đồng thời dành thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ năm 2020./.

Vy Thủy