Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: đồng chí Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Trương Tấn Sang – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh); đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 15.644 điểm cầu trong cả nước với hơn 1,28 triệu đại biểu tham dự.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Huyện Lắk có đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo Đảng ủy –  HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Các đại biểu được xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng” và nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện quy định. Theo đó, Quy định số 144 đã nêu rõ 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm: yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Đồng chí nhấn mạnh, Quy định số 144-QĐ/TW khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”.

Tiếp đó đồng chí Lê Minh Hưng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về công tác đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị 35 mới). Theo đó, Bộ Chính trị chỉ đạo cần tiếp tục chấn chỉnh và đổi mới mạnh mẽ về công tác cán bộ và đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác tổ chức và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; 4 nội dung của đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Đồng chí nhấn mạnh: Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”, cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triể khai thực hiện tốt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 một cách nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo hiệu quả rõ rệt trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời nhấn mạnh, việc ban hành Quy định số 144 là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định, tự giác, thường xuyên thực hành các chuẩn mực đạo đức, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng; xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa – xã hội, lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước. Để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của quy định và tổ chức thực hiện tốt, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị cần đề cao vai trò nêu gương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Văn Hoan