Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Huyện Lăk vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên các khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo nhanh kết quả của Đại hội. Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 13 – 15/10. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã dành thời gian thảo luận sôi nổi, thẳng thắn với 89 lượt ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 21 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá chiến lược về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí (trong đó có 41 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI tái cử). Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trong đó có 13 đồng chí tái cử); đồng chí Bùi Văn Cường UVTW Đảng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Y Biêr Niê- CT HĐND tỉnh, Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Lê Văn Nghĩa Nguyên trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đã được nghe thông báo nhanh nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 13, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra từ ngày 5 – 9/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia BCH Trung ương khoá XIII (cả ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết). Đồng thời, tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Thông qua hội nghị báo cáo nhanh lần này nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu biết và nắm rõ những nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 13, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

Vy Thủy