Hội nghị tập huấn bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Lăk năm 2019

Ngày 28/11/2019 Tại hội trường nhà văn hoà huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn về công tác “Bình đẳng giới và phòng chống báo lực trên cơ sở giới năm 2019” cho các chi hội trưởng Hội phụ nữ, hội nông dân của 124 thôn buôn và cán bộ làm công tác TB&XH của các xã, TT trên địa bàn huyện.

Hội nghị tập huấn bình đẳng giới tại huyện Lăk

Bằng những hình ảnh trực quan, các tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống, các học viên đã cơ bản nắm bắt được thông tin thiết thực, sinh động về chính sách, pháp luật Bình đẳng giới; thực trạng Bình đẳng giới và bạo lực gia đình, về kiến thức Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, từ đó biết được cách thức xử lý các tình huống diễn ra, bạo lực giới là vấn đề mang tính toàn cầu và phức tạp, xảy ra ở nhiều nơi với nhiều hình thức khác nhau như: bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em…mà nguyên nhân căn bản là do tình trạng bất bình đẳng giới, vị trí, vai trò người phụ nữ bị xem nhẹ.

Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn để các học viên là chi hội trưởng HPN, Hội nông dân và cán bộ làm công tác TB&XH các xã nhận thức rõ hơn về công tác bình đẳng giới. Đồng thời, đội ngũ làm công tác này nghiên cứu và nắm được các quy định, kế hoạch, chương trình và chính sách, nghị quyết của Đảng và nhà nước về lĩnh vực bình đẳng giới để triển khai thực hiện có hiệu quả…

Xuân Thái