Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng

Ngày 26/11, huyện Lăk mở 02 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng dành cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền; công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn huyện và chiến sỹ khối lực lượng vũ trang thuộc Đảng bộ Công an huyện và Đảng bộ Quân sự huyện.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng

Hội nghị đã quán triệt các nội dung gồm: Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ; Quy chế số 01 ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đak Lak về việc Bí thư tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh; quy chế 09 ngày 22/10/20-2019 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn huyện;  Quy định số 205 ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ  và chống chạy chức chạy quyền; Nghị quyết số 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030….

Qua hội nghị quán triệt nhằm giúp cho mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện hiểu và nắm vững những quan điểm cơ bản của Nghị quyết và các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh và của huyện. Từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, công chức, viên chức./.

Vy thủy