Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Đảng

Sáng  ngày 29/09/2020, tại hội trường Huyện uỷ – HĐND – UBND huyện; Trung tâm BDCT huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ mở 2 lớp Học tập, quán triệt và triển khai các chương trình; kế hoạch của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn huyện và cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện;

Tại hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ truyền đạt các nội dung gồm; các Kế hoạch số 174; 180; 183 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Đăk Lăk về thực hiện các chỉ thị số 42; 43;44 của Ban Bí thư về “ Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị”; “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”; “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”…cùng các nội dung cơ bản chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện;  Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện khoá XV,  NK 2020 – 2025.

Qua hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên CCVC, người lao động  và chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện nắm được những nội dung chỉ đạo cơ bản được thể hiện trong các văn bản của Đảng và các nghị quyết; chương trình hành động của đảng bộ huyện, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết, chỉ thị, chương trình của tỉnh, của huyện đã đề ra trong thời gian tới./

Xuân Thái