Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của đảng các cấp đợt I năm 2023

Ngày 12/1, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể, Đảng bộ cơ quan chính quyền, Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện uỷ và các Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các chuyên đề cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm được những nội dung chỉ đạo cơ bản được thể hiện trong các văn bản và các nghị quyết của Đảng; từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết, chỉ thị, chương trình đã đề ra trong thời gian tới./.

Văn Hoan