Gặp mặt ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử

Sáng ngày 4/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lắk khóa XII và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lắk khóa XII.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam Huyện đã thông qua kế hoạch 26, ngày 27/4/2021 của UBMTTQ Việt Nam huyện Lắk, về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Lắk. Theo đó, Ban thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp UBND ở các đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn  chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cùng cấp. Hội nghị cũng đã triển khai thông báo số 34, ngày 29/4/2021 của ủy ban MTTQVN huyện về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo thông báo, dự kiến các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và  Hội đồng nhân dân  các cấp (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến trước 07 giờ ngày 22/5/2021. Trên địa bàn toàn huyện, dự kiến sẽ có 02 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XV tại 02 đơn vị bầu cử và có 05 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa X tại 7 đơn vị bầu cử;  có 11 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện Lắk khóa XII tại 11 đơn vị bầu cử, mỗi cuộc tiếp xúc dự kiến có khoảng từ 150 cử tri tại đơn vị bầu cử đó tham gia. Theo phân bổ, tại huyện Lắk có 11 đơn vị bầu cử với 57 ứng cử viên được giới thiệu sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ bầu lấy 34 đại biểu vào Hội đồng nhân dân huyện khóa XII (Nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Bên cạnh đó, UBMT huyện đã giới thiệu đề cương hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của các ứng cử viên, hướng dẫn một số nội dung thực hiện việc vận động bầu cử được quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Thông qua hội nghị các đại biểu hội đồng nhân dân huyện đã nắm bắt được thông tin dự kiến chương trình hành động phù hợp với chức năng, lĩnh vực công tác, đồng thời tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử đúng quy định.

H Yur Je + Văn Thắng