Họp Hội đồng thẩm định lịch sử Đảng bộ xã Buôn Tría giai đoạn năm 1945 – 2023

Ngày 11/01/2024, Hội đồng thẩm định Lịch sử Đảng bộ xã Buôn Tría đã họp thẩm định bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Buôn Tría, giai đoạn 1945 – 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp đã được nghe ý kiến đóng góp, nhận xét của các đồng chí trong Hội đồng về công tác thẩm định, biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Buôn Tría, giai đoạn 1945 – 2023, như: Thống nhất điều chỉnh giai đoạn của cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Buôn Tría là giai đoạn 1945 – 2023. Bổ sung đầy đủ thông tin của đồng chí Lê Đình Đơ (hình ảnh, giai đoạn đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ xã tháng 9/1979 đến tháng 12/1980). Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cần điều chỉnh lại theo thể thức của Đảng (Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng). Một số đoạn có sự trùng lặp và trình tự thời gian giai đoạn chưa đúng theo thứ tự cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Một số chỗ tên gọi của xã chưa chính xác. Cuộc họp đã nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và làm rõ một số vấn đề về kết cấu, bố cục, chỉnh sửa tiêu đề mục sao cho đảm bảo phản ánh đầy đủ nội dung hoặc nội dung phải phù hợp với tiêu đề; về văn phong, ngôn ngữ, hình thức trình bày và lỗi kỹ thuật: Vẫn còn một số lỗi về văn phong, ngôn ngữ, hình thức trình bày và lỗi kỹ thuật cần rà soát, chỉnh sửa lỗi kỹ thuật…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Việc biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Buôn Tría, giai đoạn 1945 – 2023 dựa vào các báo cáo chính trị trình tại các kỳ Đại hội của xã Buôn Tría, có nội dung nghiên cứu về văn hóa, con người, phong tục tập quán của các dân tộc trên địa bàn xã trong từng giai đoạn, từng chặng đường lịch sử của cách mạng của đất nước, của tỉnh, của huyện và xã. Nên cần tính chính xác của nguồn tư liệu, bối cảnh, nhân vật và sự kiện lịch sử, các nhận định. Hội đồng thẩm định cần chuẩn bị công phu, chi tiết các chương, mục; đảm bảo tính thống nhất với các công trình lịch sử toàn Đảng và công trình lịch sử truyền thống các cấp.

 H Yur Je + Văn Thắng