Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị BCH lần thứ 2 (mở rộng)

Đồng Chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kết quả thực hiện Kết luận số 61 ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp hội nông dân Việt Nam”; Quyết định 516 ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn” và tổng kết công tác hội năm 2023. Theo đó, trong năm 2023 các cấp Hội Nông dân huyện đã tăng cường tuyên truyền vận động nông dân phát triển sản xuất với định hướng quy hoạch của địa phương; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả có 4.807 hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả. Qua phong trào, các cấp Hội vận động nông dân phát huy tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thực hiện quyết định số 5079, ngày 29/12/2022 của UBND huyện về việc hỗ trợ vốn vay cho nông dân. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện đạt 2 tỷ 140 triệu đồng và giải ngân cho 10 dự án. Bên cạnh đó Hội Nông dân huyện tích cực, chủ động phối hợp vận động thành lập các hợp tác xã; tổ hội nghề nghiệp; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hướng dẫn hộ nông dân đăng ký dự án khởi nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với nâng giá trị OCOP trong lĩnh vực nông nghiệp…

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận một số nội dung còn tồn tại hạn chế như: Công tác phát triển hội viên tại cơ sở không đạt chỉ tiêu; công tác phát thẻ hội viên gặp khó khăn; việc phối hợp với các cơ quan ban ngành để phát triển các sản phẩm OCOP của huyện chưa chặt chẽ;….

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh An-  Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đề nghị: các địa phương phải rà soát kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án 61 huyện; nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực để Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế, nội lực để tập trung xây dựng những sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP đặc trưng, đặc thù, mang đậm bản sắc, thương hiệu của địa phương và phải có tính bền vững.

Nhân dịp này, BCH Hội nông dân huyện đã khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2023.

 H Yur Je + Sakin (svtt)