Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị do đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì.

Tại điểm cầu huyện Lăk, dự và chủ trì có đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định 59 ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định 61 ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, được ban hành năm 2022, gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Qua hội nghị, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương cần tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành: Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập huấn cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các đơn vị có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân… nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân./.

Văn Hoan