Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bộ Chính trị vừa tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; cùng cán bộ chủ chốt các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc.

Tại điểm cầu huyện Lăk đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII truyền đạt những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII với 4 chuyên đề về: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các Cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả cao; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi toàn diện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Văn Hoan