Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy dành cho cán bộ chủ chốt của huyện.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và đồng chí Nguyễn Quang Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy truyền đạt với các chuyên đề gồm: Kết luận số 13, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 135, ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 14, ngày 27/7/2022 của BTV Tỉnh uỷ “về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị định số 29, ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giảm biên chế;  Kết luận số 59, ngày 08/8/2023 của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030; Chương trình số 33, ngày 25/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17, ngày 09/3/2023 của BTV Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 134, ngày 01/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2028; Quy định 125, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ , mỗi quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nắm rõ các nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn bản của Đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung các văn bản của Đảng theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả./.

Văn Hoan