HĐND huyện họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XII

Cuộc họp do, đồng chí Y Săn Ayun – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và thống nhất về nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XII. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần này sẽ thông qua các báo cáo, thông báo quan trọng gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024; Các ban của HĐND huyện thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của các ban; Ủy ban nhân dân huyện thông qua 15 báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023, chương trình công tác năm 2024, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024.; báo cáo kết quả thực hiện thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2023, kết quả sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023; kế hoạch, nhiệm vụ thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2024 và nhiều báo cáo quan trọng khác. Ban thường trực UBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện năm 2023, phương hướng năm 2024. Các cơ quan Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng thời tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện cũng sẽ thông qua nhiều tờ trình và dự thảo Nghị quyết quan trọng khác.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Y Săn Ayun – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, Uỷ ban MTTQVN huyện, Viện KSND, TAND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn bản gửi Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trước ngày 15/12 để thẩm tra trước khi trình kỳ họp theo quy định. Đồng thời, lưu ý các ban ngành của huyện cần bám sát kế hoạch, chương trình, nội dung dự kiến của kỳ họp để chuẩn bị nội dung đảm bảo có chất lượng trước khi trình ra kỳ họp./.

 H Yur Je + Văn Hoan