Tập huấn cán bộ thôn, buôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân cơ động, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng dân quân năm 2024

Trong 5 ngày từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lắk tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2024 cho hơn 160 cán bộ thôn, buôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân cơ động, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng dân quân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí được học tập, rèn luyện các nội dung liên quan đến chính trị, quân sự, và kỹ thuật gồm: Mục tiêu, quan điểm cơ bản của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến tranh Nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước; Chính sách dân tộc, tôn giáo; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và xây dựng thôn, buôn vững mạnh toàn diện; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên; Những vấn đề cơ bản về công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ; Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; Chức trách nhiệm vụ, mối quan hệ của Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Tập huấn Điều lệnh đội ngũ tay không từng người, tiểu đội, trung đội; Giới thiệu một số loại vũ khí hóa học, vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh; Giới thiệu một số loại vũ khí tự tạo của Dân quân tự vệ; Tính năng, cấu tạo, chuyển động một số loại lựu đạn thường dùng; Tập và bắn súng AK hoặc CKC bài 1; Ném lựu đạn xa đúng hướng; Các động tác vận động cá nhân, tổ, tiểu đội đánh chiếm muc tiêu;…

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ dân quân tự vệ nắm chắc, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương; nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy, tham mưu tổ chức thực hành huấn luyện giáo dục chính trị, quân sự làm cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Văn Hoan