Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2028”

Tham dự buổi phát động có Đ/c Trần Tuấn Anh – TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Đình Hoan – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Y Wơn BKrông – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị xã hội; đại diện 51 chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

Phát động phong trào thi đua xây dựng “ Chi bộ Bốn tốt”, “Đảng Bộ cơ sở Bốn tốt” giai đoạn năm  2023 – 2028. Các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ huyện sẽ thực hiện tốt bốn nội dung gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong đó phải thực hiện tốt việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí. Thực hiện bảo đảm nghiêm túc tiêu chí sinh hoạt chi bộ theo quy định. Triển khai thực hiện chất lượng sinh hoạt tốt tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đoàn kết, kỷ luật tốt: xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ được ý kiến của mình. Cán bộ, đảng viên tốt: phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm để thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “ Chi bộ Bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở Bốn tốt” giai đoạn năm  2023 – 2028.

Tại buổi lễ, đại diện Đảng bộ xã Buôn Tría và Chi bộ buôn Drung, thuộc Đảng bộ xã Yang Tao đã phát biểu hưởng ứng trong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Đại diện của 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Lắk đã ký kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2028.

  Văn Hoan + H Yur Je