Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II/2024

Sáng ngày 18/3/2024, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2024. Tham gia lớp học có 35 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trong thời gian 05 ngày (18/3-22/3/2024), các học viên sẽ được học tập, bồi dưỡng 05 chuyên đề về lý luận chính trị, bao gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra các đồng chí còn được truyền đạt nội dung: Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết thúc khóa học các học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm Chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Văn Thắng