Chương trình phát thanh ngày 11/4/2023-Chuyên mục tuyên truyền, phổ biến Pháp luật