Chương trình phát thanh ngày 12/4/2023

1.Chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật

2.Tình trạng đuối nước ở trẻ em và hướng dẫn một số biện pháp phòng ngừa