Thời sự huyện Lắk ngày 30/12/2023

Chuyển trụ sở làm việc một số cơ quan, đơn vị về làm việc tại trụ sở HĐND và UBND huyện (dãy nhà 3 tầng mới)