Xã Yang Tao hoàn thành rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2023

Xã Yang Tao có 10 buôn, tổng số 2.509 hộ với 9.798 nhân khẩu, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 93%, đời sống của bà con ở đầy chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển ở quy mô nhỏ và lẻ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 27,42%, hộ cận nghèo chiếm 28,9%. Để triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hiệu quả, đúng tiến độ; tránh tình trạng phân bổ chỉ tiêu hộ nghèo dẫn đến kết quả rà soát không phản ánh đúng thực trạng nghèo trên địa bàn xã, dẫn đến bỏ sót các trường hợp cần được hỗ trợ, Chủ tịch UBND xã Yang Tao ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 gồm 13 thành viên do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban cùng với Ban tự quản các buôn trên địa bàn xã thành lập các tổ đến các hộ gia đình để rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Trong quá trình rà soát lãnh đạo UBND xã đã yêu cầu các tổ rà soát thực hiện nghiêm túc quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; hướng dẫn áp dụng tiêu chí, chỉ số đo lường nghèo đa chiều phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong quá trình thực hiện, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phải được lấy ý kiến thống nhất của người dân theo quy định và được niêm yết, thông báo công khai.

Ngay khi Quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yang Tao năm 2023 được ban hành, từ đầu tháng 10 đến nay các thành viên trong Ban chỉ đạo đã phối hợp với Ban tự quản buôn tổ chức thành lập 10 tổ trực tiếp xuống các hộ dân để gặp gỡ phóng vấn, trao đổi năm thông tin rồi chấm điểm theo phiếu. Phương pháp thực hiện là rà soát thông qua đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của gia đình. Công tác điều tra thu thập số liệu ở các hộ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Vì vậy, điều tra viên phải đến từng hộ để trực tiếp hỏi người cung cấp thông tin, ghi đầy đủ câu trả lời vào phiếu điều tra… sau đó xin ý kiến góp ý công khai rộng rãi toàn dân, báo cáo cấp trên theo quy định để xác định hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều mới. Đến thời điểm hiện nay công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Yang Tao đã hành thành theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Qua ra soát hiện toàn xã còn 688 hộ nghèo và 725 hộ cận nghèo giảm 100 hộ nghèo và 60 hộ cận nghèo so với năm 2022.

Việc tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo nhằm góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch về việc xác định đúng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, để Nhà nước và chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp người dân được tiếp cận kịp thời những chính sách hỗ trợ phù hợp về nhà ở, cây trồng, vật nuôi, vốn sản xuất, việc làm… giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xuân Thái