Chi hội Cựu chiến binh thôn Liên Kết 3, xã Buôn Tría tổng kết công tác hội năm 2023

Tham dự hội nghị tổng kết có ông Trần Văn Chiêu – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cùng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và 21 hội viên trong Chi hội Cựu chiến binh của thôn Liên Kết 3.

Năm 2023, Chi hội Cựu chiến binh thôn Liên Kết 3 đã tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp với cấp uỷ Chi hội, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội”; gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm gàu chính đáng, từ đó số gia đình hội viên có mức sống khá, giàu ngày càng tăng. Trong năm Chi hội đã tích cực hưởng ứng đóng góp quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác với tổng số tiền 468 nghìn đồng; ủng hộ quỹ đồng đội của số tiền 375 nghìn đồng, tổ chức thăm hỏi 03 lượt hội viên ốm đau với tổng số tiền 450 nghìn đồng, …Đặc biệt, Chi hội có 10/21 hội viên là đảng viên, trong đó có 05 hội viên tham gia cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và chống Đế quốc Mỹ cứu nước, họ đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Chi hội CCB thôn Liên Kết 3 sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vượt qua khó khăn, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào bảo vệ trật tự an toàn xã hội, an ninh của thôn; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đổi mới nội dung phương thức họat động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

H Yur Je + Văn Hoan