UBND Huyện chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thực hiện Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; nhằm hạn chế cháy rừng hoặc phải đảm bảo chữa cháy kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về rừng khi có cháy rừng xảy ra. ủy ban nhân dân huyện Lắk yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan. UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng khẩn trương thực hiện các nội dung như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng,..

Hạt Kiểm lâm huyện: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Thông báo, Kết luận, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp, Kế hoạch bảo về rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và các văn bản chỉ đạo các UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị liên quan và chủ rừng trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; theo dõi hướng dẫn, đôn đốc chủ rừng, UBND cấp xã có rừng, chủ dự án có rừng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực lượng trực chỉ huy (có sơ đồ chỉ huy phòng cháy) theo quy định.

Trực tiếp nhận thông tin về phòng cháy, chữa cháy rừng và trực chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn cấp huyện; chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn theo dõi và có trách nhiệm thực hiện trên địa bàn cấp xã, tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; chỉ đạo công chức Kiểm lâm địa bàn các xã, thị trấn bám sát, theo dõi, sớm phát hiện cháy trên địa bàn phụ trách, phối hợp các đơn vị chủ rừng chữa cháy khi mới phát sinh và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; trường hợp khi có cháy lớn xảy ra vượt tầm kiểm soát kịp thời báo cáo về Hạt Kiểm lâm huyện (Ban Chỉ đạo cấp huyện) huy động lực lượng, chỉ đạo, điều hành và tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả; xử lý nghiêm các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật, theo đó đê xuât xử lý thu hôi diện tích rừng và đât lâm nghiệp được giao và thuê nhưng sử dụng không hiệu quả. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo quy định đê được xử lý, chỉ đạo kịp thời.

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện:

Chủ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy, nổ; phối hợp vói Hạt Kiếm lâm huyện và các đơn vi liên quan duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Hạt Kiểm lâm huyện trong thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; xây dựng phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó khi có xảy ra cháy rừng.

Chỉ đạo Công an cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phối họp chặt chẽ vói Kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; hỗ trợ lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát rừng khi có yêu cầu của chủ rừng; phối hợp tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện: Kịp thời đưa thông tin về thời tiết dự báo tình hình khô hạn trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức để mọi tầng lớp Nhân dân thấy rõ được vai trò, tầm quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; biểu dương, phát huy các nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng dân cư.

UBND các xã, thị trấn Liên Sơn: Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 102 Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và từng đối tượng, địa bàn quản lý nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và người dân trong công tác bảo vệ rừng.

Rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy về phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã; xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đốt dọn thực bì trong sản xuất nương rẫy tại thời kỳ cao điểm của mùa khô và các đối tượng mang nguồn nhiệt (nguồn lửa) vào rừng có nguy cơ gây cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Chỉ đạo các lực lượng của cấp xã (Kiểm lâm phụ trách địa bàn, Công an cẩp xã, Ban Chi huy Quân sự cấp xã ) thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn; khi xảy ra cháy rừng chỉ đạo Công an cấp xã, Kiểm lâm phụ trách địa bàn điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chỉ đạo Kiểm lâm phụ trách địa bàn và trạm Bảo vệ rừng đứng chân trên địa bàn vào truy cập vào Hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tỉnh tại trang Web có địa chỉ: http://kiemlam.org.vn: để thường xuyên theo dõi các điểm cháy trực tuyến; thông tin ngay khi có cháy rừng xảy ra và Hạt Kiểm lâm huyện theo số điện thoại 02623.586.161 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên lâm phần được giao quản lý một cách nghiêm túc; thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng do đơn vị xây dựng đảm bảo hiệu quả; bố trí lực lượng đủ mạnh tuần tra canh gác lửa rừng trong mùa cao điểm; tổ chức công tác ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong những tháng cao điểm của mùa khô, chịu trách nhiệm về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Đối với những khu vực có nguy cơ cháy rừng đề nghị các đơn vị chủ rừng tiếp tục tiến hành vệ sinh rừng, tu sửa hoặc làm mới đường băng cản lửa; rà soát, bổ sung lực lượng tại các vùng trọng điểm cháy rừng trong phương án phòng cháy chữa cháy rừng; bố ữí các điểm chốt chặn, trạm kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; bố trí lực lượng, chuẩn bị phương tiện và có phương án chữa cháy rừng cụ thể cho khu vực này.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thông thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử: kiem lam.org.vn; khi xảy ra cháy rừng phải thông tin, báo cáo kịp thời cho UBND cấp và Hạt Kiểm lâm cấp huyện; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; Chi cục Kiểm lâm, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện để có biện pháp tham mưu xử lý kịp thời. Mọi trường hợp xảy ra cháy rừng, chủ rừng không thông tin báo cáo kịp thời, không tổ chức biện pháp chữa cháy, hướng xử lý, thì phải chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo UBND huyện những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền để xem xét chỉ đạo giải quyết.                                                                           XT-BT