Vận động người lao động tham gia BHXH trên địa bàn huyện

Thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác bảo hiêm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 217 ngày 28/01/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102 ngày 03/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Kế hoạch số 1964 ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về triển khai thực hiện BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 1104 ngày 25/5/2020 của ƯBND huyện Lắk về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 trên địa bàn huyện Lắk.

Tính đến tháng 07/2020, trên địa bàn huyện đã phát triển được 346 người lao động tham gia BHXH tự nguyện đạt 47% kế hoạch giao. Như vậy, việc phát triển BHXH trong 07 tháng đầu năm đạt kết quả chưa cao, nhiều xã chưa có người lao động tham gia BHXH. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người lao động tham gia BHXH tự nguyện năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu: các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thi trấn Liên Sơn tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật vê BHXH, BHYT, quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, chính sách của Nhà nước đối với các đổi tượng tham gia BHXH, BHYT, quyền được thụ hưởng chính sách BHXH, quyền lợi về khám chữa bệnh…để người dân hiểu và tích cực tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí khi về già (hết tuổi lao động). Do vậy UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn Liên Sơn, các Đại lý thu BHXH, BHYT, Chủ động phối hợp với BHXH huyện để tổ chức đối thoại, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện đến tận hộ gia đỉnh tại khu dân cư để chính sách này đi sâu vào đời sống Nhân dân, để Nhân dân dễ hiểu và tiếp cận tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, UBND các xã, thị trấn Liên Sơn căn cứ tình hình phát triển kinh tế tại địa phương hỗ trợ thêm một phần mức đóng cho một số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, cụ thể cho các chức danh ở cơ sở như: Bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận… ngoài mức hỗ trợ do Nhà nước quy định nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện trên địa bàn xã, thị trấn.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tốt hệ thống đại lý thu, mở rộng điểm thu, tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận đăng ký tham gia và giải quyết chính sách BHXH, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ BHXH đến từng người lao động, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân hiểu và nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, tự giác tham gia và cùng giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH, đồng thời phối hợp với phòng tài chính kế hoạch, phòng lao động TB và XH; văn phòng UBND huyện, Chi cục thuế khu vực Lăk Krông Bông để khai thác dữ liệu và tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển người lao động tham gia BHXH trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Xuân Tiệp