Nông dân Bông Krang tích cực làm đồng, xuống giống vụ Hè Thu

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nguồn nước đảm bảo người dân xã Bông Krang đã tranh thủ ra đồng cày, bừa, đắp bờ, làm đất để gieo sạ lúa Hè Thu. Theo kế hoạch, vụ Hè Thu năm nay xã Bông Krang gieo xạ khoảng 600 ha lúa nước, với các giống lúa ngăn ngày như Tròn giẻo, OM5451, đài thơm 8… tập trung tại các buôn Ja; Buôn Mă; Buôn Đăk Ju; Buôn Diêo…

Để phòng các loại sâu bệnh, ốc bươu vàng gây hại cho mùa vụ. Người dân đang chủ động chờ nước để làm đất  và sử lý ruộng bằng cách rắc vôi, thuốc trừ hại, bảo vệ thực vật xung quanh ruộng, bón phân lót để cây lúa non mọc khoẻ và giảm thấp số lượng ốc bươu vàng gây hại. để vụ sản xuất lúa hè thu được diễn ra thuận lợi thì ngay từ những ngày đầu mùa mưa UBND xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động bà con đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chi đạo cho cán bộ thuỷ lợi tăng cường kiểm tra các hồ, đập, khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ. Đến nay, toàn xã đã có trên 80% diện tích đất sản xuất lúa nước Hè thu được bà con nông dân làm đất, cày ải và tiến hành gieo trồng.

Văn Hoan