Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã Hội huyện phát huy hiệu quả nguồn vốn vay uỷ thác

Với mục tiêu đồng hành cùng địa phương trong công tác giảm nghèo năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến hộ nghèo, cận nghèo và triển khai giải ngân các nguồn vốn vay mới đến các đối tượng được vay vốn trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân 123 tỷ đồng với hơn 2.800 lượt khách hàng vay vốn, tổng dư nợ đạt hơn 530 tỷ đồng, với 10.700 khách hàng còn dư nợ, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,8%. Nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách từ NHCSXH huyện đã tạo điều kiện cho trên 3.993 lượt hộ nghèo, 2.343 lượt hộ cận nghèo và 1.069 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư, sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, tạo ra sản phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn vốn cho vay cũng đã giúp cho 2.583 lượt hộ gia đình ở nông thôn được vay vốn đầu tư xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 460 lao động được vay vốn tạo việc làm; 2.075 hộ gia đình sinh sống ở vùng khó khăn được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống… Qua đó đã tạo điều kiện để người dân có nguồn vốn đầu tư sản xuất, tạo việc làm để phát triển kinh tế gia đình.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đã giải ngân nhiều nguồn vốn vay khác như: cho vay ưu đãi theo Nghị định số 28 ngày 26/4/2022 của Chính phủ về Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho 21 hộ với số tiền 1 tỷ 310 triệu đồng; giải ngân 590 triệu đồng cho 07 trường hợp chấp hành xong án phạt tù theo theo Quyết định 22, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành án phạt tù.

Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ nguồn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH với tổng vốn 5.749 triệu đồng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hơp chặt chẽ với  các cơ quan chức năng làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác định đối tượng vay vốn để các hộ sản xuất, kinh doanh được thụ hưởng kịp thời. Đồng thời phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của các cấp hội, đoàn thể và các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thực hiện ủy thác vốn tín dụng chính sách từ đó phát huy hiệu quả của nguồn vốn này.

Có thể thấy rằng từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã thực sự trở thành đòn bẩy tạo động lực giúp người dân có vốn để mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình và đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi…, từ đó giúp đời sống của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được cải thiện, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

 H Yur Je + Văn Hoan