Công bố Quyết định kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị của huyện Lắk

Sáng ngày 15/11, Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đăk Lăk do đồng chí Lê Danh Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đăk Lăk làm trưởng đoàn công bố kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại 09 cơ quan, đơn vị gồm: Văn phòng UBND – HĐND huyện; Phòng TC – KH; Phòng Văn hóa thông tin; Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao; Trung tâm GD nghề nghiệp – GD thường xuyên; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trường Mẫu giáo Liên Sơn; Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai; UBND xã Đăk Liêng.

Trong đó, nội dung kiểm tra việc sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị gồm: Việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Việc chuyển hình thức sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013; Việc sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị như sự phù hợp của hiện trạng sử dụng tài sản với mục đích được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, việc tuân thủ quy định của pháp luật về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê tài sản; lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết; Xác định giá cho thuê tài sản công; Xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết; Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Việc rà soát, xử lý chuyển tiếp các trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trước ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành; Việc tuân thủ quy định của pháp luật về kê khai, báo cáo để đăng nhập thông tin về tài sản công vào Phần mềm Quản lý, sử dụng tài sản công; Việc hạch toán, kế toán tài sản công.

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2018 (ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/7/2023. Thời gian thực hiện kiểm tra 3 ngày kể từ ngày 15/11/2023, tại UBND huyện.

Qua kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá, phát hiện những bất cập, sai sót, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra có trách nhiệm xác định cụ thể hành vi, tính chất vi phạm để xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vi phạm./.

Văn Hoan