Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và căn cứ Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2020 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp Đảng viên mới đợt I năm 2020 cho 66 học viên là đảng viên dự bị ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Trong thời gian 08 ngày, các học viên được các giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội… và 02 chuyên đề bổ sung gồm: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và tình hình thời sự, kinh tế – xã hội, những chủ trương, chính sách mới.

Vy Thủy