Kết quả công tác mở lớp của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện năm 2020

Trên  cơ sở kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020 được Huyên ủy phê duyệt, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện việc mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

 

 

Tính đến ngày 15/10/2020, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mở được 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ với tổng số 779 học viên tham gia.  Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở 08 hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; 02 hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” cho 1674 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ khối lực lượng vũ trang, người lao động của các cơ quan đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn thuộc sự quản lý của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể, Đảng bộ cơ quan chính quyền, Đảng bộ Công an và Quân sự huyện.

 

 

Ngoài ra Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh duy trì hoạt động giảng dạy, học tập của lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính hệ vừa học vừa làm khóa học 2019-2021 dành cho cán bộ cấp xã tại huyện Lăk.

Với kết quả đạt được nêu trên, đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên các cấp hội trên địa bàn huyện cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đề ra trong năm 2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 và dịch bệnh bạch hầu đã làm ảnh hưởng đến việc mở lớp của trung tâm,  kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020 cho các đối tượng còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra 10/29 lớp (tỷ lệ 34%), chưa mở được các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mới, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp, thông tin về tình hình thời sự, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Đối với số lượng học viên các lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ có tỷ lệ tham gia học tập chưa cao, chỉ đạt từ 70-80% so với tổng số học viên được triệu tập…

Vy thủy