Huyện Lăk chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

Trong 02 ngày, 26 và 27/05/2020. Huyện Lắk tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo quyết định số 1015 /QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 12/5/2020. Huyện Lắk có 347 người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra. Cụ thể UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền trên 519,5 triệu đồng, trong đó mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng là 500.000 đồng/người/tháng và được nhận hỗ trợ 1 lần 3 tháng, từ tháng 4 – 6/2020 với tổng số tiền là 1,5 triệu đồng/người

Theo quyết định số 998/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 11/5/2020, huyện Lắk có 1544 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội (các đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; Người đơn thân nghèo đang nuôi con; người bị  khuyết tật nặng; trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng) đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ với tổng số tiền 2 tỷ 315triệu đồng. Từ ngày 26/5, Bưu điện huyện Lắk đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội tại bưu điện văn hóa xã, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng và được nhận hỗ trợ 1 lần 3 tháng, từ tháng 4 – 6/2020 với tổng số tiền là 1,5 triệu đồng/người.

Danh sách các đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị Quyết số 42/NQ –CP của chính phủ  được niên yết, công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và tại bưu điện các xã.

 H Yur Je