Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị khóa XII

Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu huyện Lăk, có đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Tỉnh uỷ viên, bí thư huyện uỷ, đồng chí Đào Thị Thanh An, phó bí thư thường trực huyện uỷ, đồng chí Nay Y Phú, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện và Lãnh Đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nề nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc học tập và làm theo Bác Hồ được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá. Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, lan tỏa trong xã hội; Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các tham luận về việc học tập và làm theo Bác, nghe công bố quyết định khen thưởng 136 tập thể và 187 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương Đảng nhiệt liệt tuyên dương các gương điển hình có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, yêu cầu các cá nhân, tập thể cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện một cách nghiêm túc, tự giác có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, Nhân dân noi theo.

 Văn Hoan