Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản mới

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu của các huyện, Thành phố, thị xã trong tỉnh để phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Hội nghị do lãnh đạo Sở tư pháp tỉnh chủ trì. Tại điểm cầu huyện Lăk, tham gia hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở tư pháp tỉnh thông báo sơ bộ kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 luật mới, trong đó có 2 luật được ban hành mới, 3 luật được ban hành để thay thế các luật cũ không còn phù hợp, 5 luật được ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật khác…Tuy nhiên tại hội nghị trực tuyến này Sở tư pháp tỉnh chỉ phổ biến, quán triệt 4 văn bản luật gồm: Luật Đầu tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đây là các văn bản luật mới có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, liên quan đến nhiều lĩnh vực để góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, đa dạng hóa phương thức giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính thông qua việc xây dựng cơ chế pháp lý về hòa giải, đối thoại tại tòa. Đây là những văn bản mới để các cấp, các ngành ở các địa phương tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của các luật, qua đó tổ chức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình trong thời gian tới.

Xuân Thái