Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 12 (Khóa XII)

Ngày 08/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ( trừ ngành giáo dục), doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn huyện, cán bộ, chiến sỹ khối lực lượng vũ trang Công an, Quân sự huyện.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác; triển khai một số văn bản của Trung ương của Tỉnh ủy về công tác Dân vận, Mặt trận trong tình hình mới như: Kế hoạch số 157 ngày 18/3 của Tỉnh ủy Đăk Lăk về thực hiện Thông báo kết luận số 160 của Bộ Chính trị về  tiếp tục thực hiện Kết luận số 62, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính Trị “ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”; Kế hoạch số 153 ngày 02/3/2020 của Tỉnh ủy Đăk Lăk về thực hiện Thông báo kết luận số 158 ngày 02/1/2020 của Ban Bí thư “ về tiếp tục thực hiện kết luận số 102 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “hội quần chúng trong tình hình mới”.

Thông qua, hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của kết quả Hội nghị thứ 12, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đơn vị, địa phương trong tình hình mới./.

Vy Thủy