Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 25/12/2020; Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 31/12/2020 của huyện ủy Lắk

Sáng ngày 28/1/2021, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lắk phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy Lắk tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 25/12/2020; Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 31/12/2020 của Huyện ủy Lắk cho các cán bộ, đảng viên công chức , viên chức, lao động của chi bộ, cơ quan đơn vị  trực thuộc Huyện ủy, Đảng ủycơ quan Đảng – Đoàn thể, Đảng ủy cơ quan Chính quyền, Đảng ủy Công an; Đảng ủy cơ quan Quân sự và Đảng ủy Trung tâm y tế huyện.

Tại hội nghị các cán bộ, Đảng viên đã được nghe đ/c Nguyễn Xuân Nam – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 25/12/2020 của Huyện ủy Lắk về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó huyện Lắk đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.535 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt trên 30 triệu đồng/người/năm theo giá hiện hành; tổng diện tích gieo trồng là 27.860 ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt là 18.253ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; tạo việc làm cho 1.750 lao động nông thôn….

Tập trung quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 31/12/2020 của Huyện ủy Lắk về lãnh đạo xây dựng xã Đăk Liêng trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025. Theo đó đến nay xã Đắk Liêng đã đạt12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Trong năm 2021, xã đăng ký thực hiện  đạt 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là tiêu chí về giao thông và Trường học, bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu khó khăn chưa thực hiện như tiêu chí về Thủy lợi; Thu nhập; Hộ nghèo; Hình thức tổ chức sản xuất; Môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị đ/c Nguyễn Xuân Nam – Phó trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ 2020 – 2025 của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Lắk, qua hội nghị đề nghị các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện thống nhất ý trí, Cả hệ thông chính trị phấn đấu đến năm 2025 đạt thêm 07 tiêu chí và hoàn thành đạt chuẩn 19 tiêu chí trở thành xã nông thôn mới.

 H Yur Je