Đảng ủy xã Buôn Tría: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

Vừa qua, Đảng ủy xã Buôn Tría tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện, Đảng ủy xã Buôn Tría tập trung quán triệt, thực hiện các chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện và thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Kết quả: lĩnh vực kinh tế; tổng diện tích  gieo trồng 2.261,5 ha, đạt 101; tổng sản lượng lương thực có hạt 11.907tấn, đạt 108,24%; thu nhập bình quân đầu người 41,33triệu/người/ đạt 101% so với nghị quyết đề ra; xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện; lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện duy trì 01 trường chuẩn và công nhận thêm 01 trường chuẩn quốc gia mức độ I; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh nông thôn, trật  tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2021, Đảng ủy xã Buôn Tría phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: tổng diện tích gieo trồng  2.295ha, trong đó lúa nước 1.852ha; Thu nhập bình quân đầu người 43,5 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực 12.405 tấn;  bình quân lương thực đầu người 3.427kg/người/năm; tổng thu ngân sách đạt 5 tỷ 152 triệu đồng trở lên; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,77 xuống 5,1%.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng đối với các chi bộ; hướng dẫn Nhân dân trồng cây có giá trị thu nhập cao; quan tâm nguồn nước sạch sinh hoạt cho bà con Nhân dân; cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất giao thông nông thôn; quan tâm tạo công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc giúp đỡ các đối tượng chính sách, có công cách mạng trên địa bàn..

Vy Thuỷ