Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của đảng các cấp đợt IV, năm 2023

Sáng ngày 30/3, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ và các Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy , Trung tâm Chính Trị huyện, quán triệt 03 văn bản quan trọng gồm: Chuyên đề năm 2023 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lăk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu câu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 07/3/2023 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về “Chương trình thực hiện kết luận số 42-KL/TW, ngày 20/10/2022 của Ban Chập hành Trung ương khoá XIII về kinh tế – xã hội năm 2022-2023”; Chương trình số 34-CTr/TU, ngày 07/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung uơng Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triên có thu nhập cao”.

Qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm được những nội dung chỉ đạo cơ bản được thể hiện trong các văn bản và các Nghị quyết của Đảng; từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình đã đề ra trong thời gian tới./

 H Yur Je